Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.akademia.gwo.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, kod pocztowy 80-309, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń i w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 166580, posiadająca NIP: 9570722781 oraz REGON: 191632789 (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2. Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych użytkownika

  Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie następujących środków technicznych:
 1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
 2. obowiązek uwierzytelniania użytkownika hasłem składającym się z co najmniej 6 znaków,
 3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.

§ 3. Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator umożliwia użytkownikowi korzystanie z tych usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu loginu.
 2. W odniesieniu do usług, które są świadczone odpłatnie (np. zamawianie Szkoleń) wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych użytkownika obejmujących dane wskazane w formularzu rejestracji konta lub w formularzu zamówienia danego produktu bądź usługi.
 3. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji konta na stronie www.akademia.gwo.pl oraz w trakcie procesu zamawiania przetwarzane będą przez Administratora w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach serwisu, w tym do realizacji zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, rozliczania płatności, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji użytkowników oraz jakości świadczonych usług oraz w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Administratora. Dane mogą być także przetwarzane w celu wysyłania drogą elektroniczną Newslettera lub innych informacji handlowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia bez rejestracji konta.
 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania (w tym poprawiania samodzielnego za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się na konto).
 6. Podanie danych osobowych i wyrażenie przez użytkownika zgody na ich przetwarzane jest dobrowolne, jednakże bez ich podania i zgody świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną na rzecz użytkownika oraz zamawianie Szkoleń może być niemożliwe.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych przez PayU

  W przypadku wybrania przez użytkownika formy płatności w postaci przelewu online za pośrednictwem PayU, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane także przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 274399. Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami ustalonymi przez PayU S. A.

§ 5. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem oraz usprawniające korzystanie z serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. płatności elektronicznych powinny w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych oraz kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.