O szkoleniach

Szkolenia prowadzą konsultanci dydaktyczni Akademii GWO - są wśród nich doświadczeni nauczyciele, dyrektorzy szkół, egzaminatorzy, autorzy podręczników i materiałów edukacyjnych, wykładowcy akademiccy oraz współpracownicy instytucji naukowych.

Uczestnik szkolenia stacjonarnego otrzymuje drukowane materiały warsztatowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Uczestnik szkolenia online otrzymuje materiały warsztatowe w formie elektronicznej, a zaświadczenie o udziale w szkoleniu może pobrać ze strony Akademii GWO w ciągu 2 dni od spotkania.

Refundacja szkoleń

Każda szkoła ma w swoim budżecie część środków przeznaczoną na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pieniądze te mogą być wykorzystane między innymi na refundację opłat za udział w szkoleniach Akademii GWO.

Wystarczy zwrócić się w tej sprawie do dyrekcji szkoły. Jak wynika z naszych danych, ponad 52% nauczycieli, którzy skorzystali z ofert Akademii GWO, uzyskało tą drogą całkowity lub częściowy zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. (poz. 136) w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli informujemy, że zgodnie z § 2 pkt. 1. Akademia GWO jako organizator konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów jest podmiotem, którego obszar działań statutowych obejmuje usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

% nauczycieli, którzy uzyskali zwrot kosztów za uczestnictwo w spotkaniach Akademii GWO

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń, skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane w tym czasie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.